Regulamin Grupy na Facebooku „Smaker – sprawdzone przepisy”

Z dniem 6.12.2021 r. rozpoczyna funkcjonowanie grupa Smakera na Facebooku "Smaker - sprawdzone przepisy". Zapraszamy do dołączenia oraz zapoznania się z jej regulaminem i klauzulą informacyjną.

Regulamin Grupy na Facebooku „Smaker – sprawdzone przepisy”

(Link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/smakerpl/)

Regulamin Grupy na Facebooku „Smaker - sprawdzone przepisy"

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem grupy o nazwie „Smaker - sprawdzone przepisy" (dalej: Grupa) jest Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. (dalej: Administrator).

Reklama

2. Grupa ma charakter prywatny i jest przeznaczona dla użytkowników serwisu www.smaker.pl oraz osób zainteresowanych tematyką kulinarną (dalej: Użytkownicy).

3. Uczestnictwo w Grupie jest dobrowolne, jednak dołączając, Użytkownicy akceptują niniejszy regulamin (dalej: Regulamin). Użytkowników obowiązują także zasady portalu Facebook opisane w jego regulaminie.

II. Zasady publikowania

1. Na Grupie panuje zakaz zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), w tym w szczególności: treści wulgarnych, hejterskich, niezwiązanych z tematyką Grupy. Ponadto zabronione jest posługiwanie się przez Użytkowników w Grupie danymi osobowymi osób trzecich oraz udostępnianie zdjęć, filmów i innych treści zawierających wizerunek bądź dane osobowe osób trzecich, bez ich zgody.

2. Na Grupie zakazane jest promowanie produktów lub usług podmiotów trzecich niezwiązanych z Administratorem, co dotyczy w szczególności marek osobistych Użytkowników.

3. W przypadku naruszenia postanowień z punkt II podpunkt 1 i 2 powyżej, Administrator może czasowo ograniczyć możliwość korzystania przez konkretnych Użytkowników z Grupy, usunąć Użytkowników z Grupy oraz ukryć lub usunąć treści przez nich publikowane.

III. Konkursy

1. Administrator może organizować na Grupie konkursy. Zasady konkursu każdorazowo będzie określał odrębny regulamin.

IV. Własność intelektualna

1. Użytkownicy, publikując na Grupie zdjęcia, filmy lub jakiekolwiek inne treści (dalej: Materiały) oświadczają, iż posiadają uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Grupy oraz na innych kanałach Administratora (w szczególności: koncie instagramowym Smaker.pl, koncie Smakera na YouTube, stronie www.smaker.pl oraz stronie głównej www.interia.pl) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich ani przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Użytkownicy, publikując Materiały na Grupie, udzielają Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie Materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na ich utrwalanie, zwielokrotnianie, opracowywanie i modyfikację ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, w szczególności na portalu Smaker.pl oraz na innych kanałach Administratora (w tym wskazanych w podpunkcie 2 powyżej).

V. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Grupy, szkody wyrządzone przez innych Użytkowników, treści reklamowe niepochodzące od Administratora, szkody oraz utracone korzyści poniesione przez Użytkowników spowodowane działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Grupy, utratę danych spowodowanych awarią sprzętu lub serwisu informatycznego.

2. Reklamacje i uwagi co do działania Grupy należy zgłaszać na adres e-mail: smaker@firma.interia.pl

3. Regulamin dostępny jest na stronie www: https://smaker.pl/faq-regulamin-grupy-na-facebooku-smaker-sprawdzone-przepisy,1902998,a,.html

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Użytkowników jest dostępna na stronie www: https://smaker.pl/faq-klauzula-informacyjna-dla-uzytkownikow-grupy-na-facebooku-smaker-sprawdzone-przepisy,1902999,a,.html

5. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują ważność.

6. Regulamin wchodzi w życie 06.12.2021 roku.